OSA

                 Kartläggning 

Den psykosociala arbetsmiljön är viktig för alla som arbetar, oavsett branch eller yrke. Hälsa och ekonomi hänger ihop. Det finns omfattande vetenskapligt stöd för att
arbetsmiljön har en stor betydelse för hälsan hos alla anställda. Ett bra arbetsklimat ger också arbetsglädje, mindre sjukskrivningar och medarbetare som producerar bättre.
Är det bekymmer i personalgruppen — allt från konflikter och samarbetsproblem till attitydproblem och bristande ledarskap — så lönar det sig att göra en
kartläggning för att förstå medarbetarnas arbetssituation.


Vi utgår ifrån Arbetsmiljöverkets föreskrift "Organisatorisk och social arbetsmiljö" (OSA) och kartlägger er arbetsmiljö inom hela verksamheten. Möjlighet finns för er att göra tillägg på frågor som passar er verksamhet. Kartläggningen kan göras på olika sätt. Vi startar oftast med medarbetarenkät för att sedan, om så önskas, fokusera på personliga samtal utifrån kartläggningen. Redovisning görs med stapeldiagram för att göra resultatet visuellt. Tillsammans finner vi en handlingsplan framåt.

Medarbetarenkäten utgår från områdena:
Arbetsbelastning
Arbetsorganisation
Stöd
Återhämtning
Kommunikation
Ledarskap
Kunskap och utveckling
Kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling

Från och med mars 2016 skärptes kraven på Sveriges chefer. Då började Arbetsmiljöverkets nya föreskrift "Organissatorisk och social arbetsmiljö" att gälla. Syftet är att garantera en rimlig arbetsbelastning, hälsosamma arbetstider, rutiner kring kränkningar m.m. – på organisationsnivå. Alla arbetsplatser ska ha klara rutiner för hur man hanterar anmälan om kränkande särbehandling och de ska utredas. HR EFFEKT kan hjälpa er i skapandet av en policy och handlingsplan att arbeta utefter.

Arbetsmiljölagen (AML)

Enligt AML ska arbetsgivare arbeta systematiskt med den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön. Arbetet ska utgå från metodiken som finns i AFS 2001:1, SAM, d.v.s. undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera arbetsmiljön för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Det finns lagstiftning att ta hänsyn till i AFS 2015:4 Organissa-torisk och social arbetsmiljö (OSA), AFS 2012:2, Belastningsergonomi, AFS 1992:3, Ensam-arbete, AFS 1993:2 Våld- och hot i arbetsmiljön,
AFS 1999:7, Första hjälpen och krisstöd samt
AFS 1994:1 Arbets-anpassning och rehabilitering.