Arbetsmiljöutbildningar. 

Skapa ett hållbart arbetsliv

 SAM 

HR EFFEKT hjälper företag att strukturera och implementera  Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Jag hjälper er ta fram en arbetsmiljöpolicy. Arbetar ni efter tydliga rutiner och handlingplaner? Hur samverkar ni som arbetgivare med skyddsombuden? HR EFFEKT kan även hjälpa er med att upprätta skriftliga delegeringar av arbetsmiljöuppgifter från styrelse till VD och underställda chefer. Jag kan stödja er om Arbetsmiljöverket kommer på inspektion, eller om ni vill få hjälp att leva upp till de krav som Arbetsmiljöverket ställer i sitt inspektionsmeddelande.

Utbildar i BAM (Bättre arbetsmiljö)

BAM är en nio-stegs metod för att bearbeta arbetsmiljöfall. Utbildningens mål är att deltagarna får kunskaper om metod och arbetssätt för att kunna genomföra arbetsmiljöarbetet på företaget.

  • Samverkan i SAM
  • Identifiera risker och genomföra åtgärder
  • Uppföljning

Arbetsmiljömål

HR EFFEKT hjälper dig att ta fram tydliga arbetsmiljömål. 2016 kom föreskriften OSA, "Organissatorisk och social arbetsmiljö", vilken innebär att företag ska ta fram tydiga mål gällande den organissatoriska och sociala arbetsmiljön.
Arbetsmiljö handlar om mycket - Allt från ett förändrat ledarskap och synsätt till information och kommunikation för att skapa delaktighet och arbetsglädje.


Arbetsmiljölagen (AML)

Enligt AML ska arbetsgivare arbeta systematiskt med den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön. Arbetet ska utgå från metodiken som finns i AFS 2001:1, SAM, d.v.s. undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera arbetsmiljön för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Det finns lagstiftning att ta hänsyn till i AFS 2015:4 Organissatorisk och social arbetsmiljö (OSA), AFS 2012:2, Belastningsergonomi, AFS 1992:3, Ensamarbete, AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön, AFS 1999:7, Första hjälpen och krisstöd samt AFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering.